Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Polityka prywatności i plików cookies

Wyświetl stronę główną » Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES”
SERWISU INTERNETOWEGO
bip.piw-bedzin.pl

 

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego prowadzonego w domenie bip.piw-bedzin.pl (zwanym dalej Serwisem). Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie (zwany dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.

Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: iodo@piw-bedzin.pl lub zadzwoń pod numer tel. 32 267 44 18.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie internetowym bip.piw-bedzin.pl jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie, NIP 6252040858, REGON 276284905.

Dane osobowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie przetwarza dane przede wszystkim na mocy przepisów prawa w celach wypełnienia obowiązków prawnych oraz prowadzenia rejestrów/wykazów/ list na podstawie przepisów ustawodawstwa weterynaryjnego. Głównym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja statutowych zadań jednostki w interesie publicznym, w tym w szczególności przeprowadzania kontroli weterynaryjnych, prowadzenia nadzoru weterynaryjnego, wymiany informacji z innymi jednostkami w ramach przepisów UE. Pani / Pana dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania

danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową - zatem podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest art. 6 ust.1 lit. b, c, e rozporządzenia RODO.

Podstawowe cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to:

• realizacja zadań przypisanych organom Inspekcji Weterynaryjnej na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) oraz wykonywania statutowych badań i pomiarów - art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia RODO.

• zawieranie i realizacja umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których Inspektorat Weterynarii jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

• ustalanie i dochodzenie należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, za wykonane czynności weterynaryjne, które stanowią dochody budżetu państwa.

• prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu karnego) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, gdzie takiekompetencje przyznano organom Inspekcji Weterynaryjnej - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,

• kontaktowanie się z klientami/interesantami w sprawach wnoszonych/zlecanych Inspekcji Weterynaryjnej.

• prowadzenie postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy i uprawnień pracowników - art. 221 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

• prowadzenie ksiąg rachunkowych w związku z realizacją obowiązków podatkowych.


PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA danych wynika w szczególności z:

• Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;

• Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego;

• Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

• Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

• Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

• Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

• Ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach;

• Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;

• Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

• Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;

• Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;

• Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

• Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.

• Ustawy z dnia 5 lutego 2015r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego bip.piw-bedzin.pl w następujących zbiorach:

Nazwa zbioru Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania
Zbiór danych osób korzystających z formularzy kontaktowych
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
Umożliwienie kontaktu z Administratorem

Administrator nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim.

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Administratora. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownicy mogą również skontaktować się z Administratorem w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych Usługodawcy udostępnionych na stronie internetowej, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: bedzin.piw@wetgiw.gov.pl.

Dzienniki systemowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron i wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

Pliki „cookies”

To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego bip.piw-bedzin.pl. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu czy dostosowanie strony do preferencji Użytkownika, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

Jakie pliki „cookies” są wykorzystywane?

Na stronie internetowej bip.piw-bedzin.pl używane są głównie trzy kategorie plików „cookies”:

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Administratorowi na poprawę funkcjonalności i wydajności strony.

 

Zarządzanie plikami „cookies”

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną Serwisu.
Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej Serwisu.

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Administratora przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Usługodawcę za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

Dane zgromadzone w Serwisie przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Administrator dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych Użytkowników Serwisu uprawnieni są wyłącznie sami Użytkownicy, Administrator.

Inne

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

Administrator zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”.

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie


42-500 Będzin
ul. Gzichowska 27
woj. śląskie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.